GDPR

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „GDPR“.

I. Správce osobních údajů
Společnost SVCS Process Innovation s.r.o., IČ: 27711170, DIČ: CZ27711170, zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 53803
Kontaktní adresa pro oblast ochrany osobních údajů: info@svcs.cz
Telefonní číslo: +420 517 070 010

(dále jen „správce“ Vás tímto v souladu s čl.12 Nařízení GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech)

II. Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy, k plnění zákonných povinností správce či k oprávněným zájmům správce.
Oprávněné zájmy správce ke zpracování osobních údajů jsou zejména tyto:
ochrana zdraví a majetku správce a zaměstnanců správce v areálu provozovny Zámecká 133, 757 01 Valašské Meziříčí

III. Zdroje osobních údajů
přímo od subjektů údajů (vyplnění kontaktního formuláře, e-maily, webové stránky, vizitky, obrazový záznam aj.)
veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence

IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, název společnosti, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa)
popisné údaje (např. bankovní spojení)
další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
časově omezený obrazový záznam z kamerového systému
údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů
V. Kategorie subjektů údajů
zákazník / potenciální zákazník správce
dodavatel / partner poskytující správci službu
dopravce
jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke správci
uchazeč o zaměstnání

VI. Účel zpracování osobních údajů
účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
jednání o smluvním vztahu
plnění smlouvy
ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob
archivnictví vedené na základě zákona
výběrová řízení na volná pracovní místa
plnění zákonných povinností ze strany správce
ochrana zdraví a majetku správce a zaměstnanců správce
dodatečný účel, jenž přímo souvisí s původním účelem, pro který byly osobní údaje shromažďovány

VII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí správce, resp. zpracovatel se kterým má správce uzavřenu smlouvu, která garantuje, že budou dodrženy veškeré odpovědnosti při zpracování osobních údajů a práva subjektu údajů
Zpracování je prováděno v sídle a na provozovně správce, resp. zpracovatele. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky nebo manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

VIII. Doba zpracování osobních údajů
Vaše údaje budeme zpracovávat a uchovávat po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu přiměřenou k ochraně práv, uplatnění nároků z vadného plnění či odpovědnosti za způsobenou škodu, resp. dobu, po kterou nám jejich uchovávání ukládá platná legislativa České republiky.

IX. Poučení
Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.
V souladu se článkem 6.odst.1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů údaje zpracovávat pokud:
zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.
Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@svcs.cz
Rádi bychom Vás ale upozornili, že osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání vašeho souhlasu.

X. Práva subjektů údajů
1) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím (recitály 63, 64 a čl. 15 GDPR):
• účelu zpracování,
• kategorii dotčených osobních údajů,
• příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
• plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
• veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,
• zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
• Požádat správce o vysvětlení.
• Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména má právo vznést námitku (recitály 69, 70 a čl. 21 GDPR), právo na omezení zpracování (recitál 67 a čl. 18 GDPR), právo na provedení opravy (recitál 65 a čl. 16 GDPR), doplnění nebo vymazání osobních údajů (recitály 65, 66 a čl. 17 GDPR) v určitých případech.
• Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
• Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1 resp. 2, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
• Postup podle odstavce 1 resp. 2 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.

Ve smyslu ustanovení čl. 12 odst. 3 GDPR je správce povinen poskytnout na žádost subjektu údajů dle článků 15 až 22 GDPR informace o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti (čl. 14 odst. 3).
Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správci je uložena povinnost subjekt údajů o takovémto prodloužení informovat, a to do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad.

Pokud má správce pochybnosti o totožnosti osoby, která žádá o informace, může postupovat dle článku 12 odst. 6 GDPR, tj. může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů (který podává žádost).
Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Contact our local representative for more information

Show global contacts